Rubriky: Speciální potřeby, Všeobecný rozvoj, Zpřístupnění

OCR ikona

Od září 2016 začal platit nový školský zákon, díky kterému by školy hlavního vzdělávací proudu měly mít možnost integrovat žáky se speciálními potřebami s kvalitnější, státem garantovanou, materiální i personální podporou. Nechci rozebírat výhody a nevýhody, argumenty pro a proti, představy a skutečnost… Chci se držet témat, která iSen nabízí a tím je smysluplné využívání technologií/iPadů ve vzdělávání.

Přestože v oficiálních dokumentech není o roli technologií ve prospěch inkluze ani zmínka: “ …naše aktuálně nejvyšší Priorita č. 1  Společné vzdělávání problematiku vzdělávacích technologií vůbec nebere v potaz. a 30ti stránková Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání, která proces inkluze v našem školství nastavuje, neobsahuje jediný výskyt slova „technologie“ či „ICT“..., cituji ze zajímavého článku Bořivoje Brdičky, jsem přesvědčená, že takové informace mohou být pro učitele, kterému se ve třídě tito žáci objeví, užitečné a v mnoha případech inkluzi podpořit.

Článek navazuje na již uveřejněné texty s tématem podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Jak mohou technologie pomoci se čtenímJak mohou technologie pomoci s psaním a S ipadem to vidím, kde se na modelových příkladech pokouším nastínit možnosti, jak kompenzovat problémy a podpořit vzdělávání těchto žáků  s využitím všeho užitečného, co současné technologie nabízejí.

Modelový příklad 4

Žák s přetrvávajícími výraznými problémy ve čtení (psaní), který přes všechny snahy z různých důvodů  (těžká dyslexie, dysfázie, dysartrie, koktavost, mentální postižení, poúrazové stavy, postižení mozkových center, souvisejících s vnímáním a dekódováním textu, smyslové postižení…) čtení nezvládá, zejména vázne porozumění čtenému textu, nerozumí tomu, co čte, čtení je nefunkční. Takový žák, zejména od 4.ročníku výš, výrazně ztrácí možnost učit se a získávat další informace pomocí čtení. Využití učebnic, encyklopedií, internetu, ale i pracovních listů s písemným zadáním je velmi omezené. Přesto se může jednat o žáka s dobrým intelektem.

Možná kompenzace problémů:

Technologie pro rozpoznávání textu – OCR (optické rozpoznávání znaků) – dokáží převést vyfocený text, ať už z učebnice, knihy nebo nějakého časopisu do editovatelné podoby a také jej přečíst (případně přeložit).

TextGrabberAplikace TextGrabber funguje tak, že po spuštění aplikace se otevře fotoaparát, kterým požadovaný text vyfotíte. Ten je poté převeden do podoby wordovského dokumentu, se kterou se dá dále pracovat.

K dispozici pro operační systém iOS a Android. Stojí kolem 5 Euro, ale často bývá ve slevě.

 

Využití:

  • žák (s odpovídající intelektovou úrovní) může čerpat informace ze stejných materiálů jako jeho spolužáci (nechá si je přečíst) – podpora samostatného učení
  • učitel/asistent/rodič může jednoduše upravit  jakýkoliv text pro žáka, který má problémy s přečtením nebo porozuměním obsahu textu (zvýrazní klíčové informace, zjednoduší věty, zkrátí text, vloží obrázky, upraví font, velikost, barvu…)
  • výběr naskenovaných úryvků z učebnic a dalších materiálů a jejich sloučení do jednoho textu (funkce – combine: kombinovat uložené texty)
  • při výuce cizího jazyka – žák si naskenuje požadovaný text z učebnice a učí se poslechem se správnou výslovností, aplikace umí texty zároveň překládat z mnoha a do mnoha jazyků (žák s IVP, který počítá s úpravami v obsahu cizího jazyka může požadovaný text napsat česky a poté jej nechat aplikaci přeložit a třeba rovnou z ní text poslat učiteli)
  • zjednodušení práce s texty pro každého, kdo potřebuje převést nějaký text v podobě screenu nebo obrázku do editovatelné podoby a dále s ním pracovat
  • aplikace pracuje i s textem zakódovaným v QR kódu
  • aplikace by měla pracovat i s funkcí voiceover pro zrakově handikepované

Vzhledem k jednoduchosti celého procesu to po zácviku zvládne žák sám, což podpoří jeho vzdělávací možnosti.

→ Kde vzít v nabitém školním rozvrhu čas naučit žáky s potřebou podpůrných opatření využívat technologie pro podporu jejich vlastního učení? Na to se pokusí odpovědět následující článek.

Důležitá poznámka: text článku nepreferuje využívání technologií místo výuky čtení a speciálně pedagogické nápravy potíží klasickou cestou, aplikace může sloužit jako kompenzace (dočasná nebo trvalá) tam, kde je to vhodné. 

Tento článek je zařazen do série textů, věnujících se podpoře vzdělávání žáků se specifickými potřebami: Technologie na pomoc inkluzi