Rubriky: Články, Inspirace, Speciální potřeby

Kolem dokola thumbnail

Pod štítkem METODICKÁ ŘADA, budeme uveřejňovat příspěvky odborníků, vztahující se k doporučovaným metodickým postupům a radám při využívání aplikací pro vzdělávací účely.

Za první příspěvek děkujeme MGR. ŠÁRCE KOLÁŘOVÉ, která nabízí své zkušenosti z práce s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS). Tady ji známe jako Jirkovu paní učitelku z druhého videa :)

Základní specifika práce s iPadem pro děti s PAS (poruchou autistického spektra)

• než dítě s PAS začne pracovat s iPadem, mělo by umět alespoň chvíli udržet pozornost
• je také důležité, aby dokázalo sedět na židli, aby s iPadem necestovalo po místnosti, atd.
• pro většinu dětí s PAS je elektronika velice přitažlivá a odloučení se neobejde bez negativního chování
• proto je vhodné, nechat si iPad jako odměnu za nějakou méně atraktivní činnost
• je možné iPad využít i jako jednu z hlavních denních činností, která musí být časově omezená
• je důležité, aby si dítě iPad zpočátku nepřijalo výhradně za svůj ( iPad obstarávají rodiče nebo učitel a dítě s PAS si jej pouze PŮJČUJE!)
• samozřejmě, až bude dítě starší, bude umět ovládat různé programy a hlavně funkčně používat program pro alternativní komunikaci, může si potom iPad „přivlastnit“ a používat jej kdykoliv samo chce
• zpočátku u dítěte s PAS zjistíme, který z programů je pro něho atraktivní (např. malování, čísla, abeceda, zvířátka, hra na hudební nástroj…)
• když zjistíme, jaký program dítě nejvíce zaujal, jeho ikonu necháme samostatně na ploše a ostatní ikony programů dáme do jedné složky, ke které dítě nebude mít samo přístup
• když dítě začíná s iPadem pracovat, nemělo by jej na ploše nic rušit, pozornost by měla být zaměřena pouze na jednu ikonu
• po nějaké době můžeme dítěti na plochu přidat další ikonu programu
• další ikonu programu zařazujeme až v době, kdy se dítě naučilo samostatně pracovat s programem předcházejícím
• program k alternativní komunikaci (tj. obrázkový systém a větný proužek) využíváme až v době, kdy se dítě naučí pracovat se skutečnými fotografiemi nebo piktogramy, které si může samostatně přenášet z místa na místo podle toho, kde se činnost na nich zobrazená právě nachází
• dítě s PAS by mělo znát podstatu práce s piktogramy doma i ve škole a mělo by je umět funkčně využívat
• při nácviku komunikačního programu postupujeme stejně jako při nácviku s kartičkami (fotografiemi a piktogramy)
• důležité je zvolit kartu pro iPad, aby dítě vědělo, jaká činnost bude následovat nebo pokud má na výběr z několika činností a chce práci s iPadem, aby si bylo jisté, že vybírá správně
• další karta, která je při práci s iPadem nezbytná, je karta „NE“, kterou použijeme na konci činnosti s iPadem
• práci s iPadem ukončuje rodič nebo učitel a to i přes možné negativní chování dítěte s PAS
• vzhledem k tomu, že dítě s PAS potřebuje strukturu a vizualizaci u každé činnosti, je dobré při práci s iPadem využít budík (minutku) a nastavit dítěti vždy stejnou dobu, po kterou si může s iPadem pracovat
• u dětí s PAS, které nepotřebují vizualizaci časového úseku, je možné použít na konci činnosti pouze kartu „NE“ spojenou se slovním pokynem „NE“
• každý program, který rodiče nebo učitel dítěti s PAS učí, musí nejprve zvládnout sami, při samotném nácviku nesmí být patrný chaos, nejistota a překlepy
• učení probíhá nápodobou každého jednotlivého kroku v programu (tzn. nácvik otevření programu, spuštění, listování, …), dítěti ze začátku vedeme ruku svojí rukou
• četnost opakování jednotlivých kroků záleží na možnostech a schopnostech dětí vzhledem ke stanovené diagnóze